Polska w Rosji

Wschodnia Szkoła Letnia

POLSKA W ROSJI Nadchodzące wydarzenia
Wschodnia Szkoła Letnia (zał. 1991) organizowana jest od 1992 r. przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Gromadzi corocznie ok. 20 słuchaczy – młodych badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych. Uczestnicy Szkoły nie mogą pochodzić z Polski. Wykłady prowadzi zmieniająca się grupa wybitnych specjalistów, pochodzących z Polski, Europy Zachodniej i Ameryki. Na program Szkoły składają się: seria wykładów, seminaria (kilka bloków tematycznych do wyboru), objazdy naukowe oraz prezentacje instytutów, bibliotek i archiwów. Odbyły się dotychczas, w latach 1992-2021, trzydzieści jeden sesji Szkoły.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Wschodnia Szkoła Letnia odbędzie się w dniach 1 lipca – 21 lipca 2022 r. w Warszawie.
2. Szkoła przeznaczona jest dla słuchaczy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Bałkanów, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu. Ma na celu umożliwienie poznania stanu nauki, nowych środowisk i wybitnych naukowców, zdobycie orientacji w zasobach archiwów i bibliotek polskich. Szkoła nie daje możliwości samodzielnej pracy badawczej, przygotowuje raczej słuchaczy do przyszłych, dłuższych pobytów naukowych w Polsce.
3. Pełnoprawnymi uczestnikami Szkoły mogą być wyłącznie cudzoziemcy, absolwenci studiów wyższych, prowadzący własne badania naukowe, którzy nie przekroczyli 35. roku życia.
4. Od kandydatów wymaga się znajomości dwu języków wykładowych Szkoły: polskiego i angielskiego, obu w stopniu pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykładów.
5. Preferowane będą kandydatury osób specjalizujących się w różnorodnych zagadnieniach historii i współczesności Europy Wschodniej, zwłaszcza XIX-XXI w., kultury, literatury, sztuki, a także rozpadu komunizmu i transformacji krajów regionu.
6. Program Szkoły składa się z serii wykładów i seminariów (jedno seminarium do wyboru – wedle tematów własnych, naukowych zainteresowań i badań uczestników Szkoły) oraz objazdów naukowych z zakresu historii sztuki i kultury, zawiera także w sobie prezentacje instytutów, archiwów i bibliotek naukowych. Słuchacze, którzy wypełnią wszystkie przewidziane programem wymagania otrzymają dnia 21 lipca 2022 r. „Dyplom Wschodniej Szkoły Letniej”.
7. Kandydaci spełniający merytoryczne warunki pełnego uczestnictwa mogą ubiegać się o dofinansowanie całości lub części (zależnie od kraju pochodzenia) kosztów pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, wykłady, materiały, objazdy naukowe).

DOKUMENTY
1. Kandydaci proszeni są o nadesłanie następujących dokumentów na adres
– wypełniony kwestionariusz Szkoły,
– podanie o przyjęcie, zawierające opis prac i zainteresowań naukowych, oraz temat referatu,
– curriculum vitae wraz z fotografią,
– wykaz wszystkich publikacji naukowych,
– dwie opinie badaczy problematyki, którą kandydat się zajmuje (jeśli to możliwe – jedna z Polski),
– kopia dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych.
2. Termin nadsyłania kompletu dokumentów upływa 20 maja 2022 r.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie podania zawierające komplet wymaganych dokumentów. Podanie o przyjęcie i kwestionariusz winny być przygotowane w języku polskim, a curriculum vitae w języku angielskim.

ZAPROSZENIE
Kandydaci zakwalifikowani do Szkoły otrzymają formalne imienne zaproszenie, wystosowane przez Studium Europy Wschodniej UW ok. 30 maja 2022 r., o czym zostaną powiadomione konsulaty R.P.

Więcej